Tilausehdot

Tilausehdot Siistiksi.fi

Päivitetty 15.12.2021

 1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen
  Näitä tilausehtoja sovelletaan Talentas Oy:n (jäljempänä Siistiksi.fi tai Palveluntuottaja) ja palvelun tilaajan (Asiakas) väliseen palvelusopimukseen.
 2. Sopimuksen kohde
  Sopimuksen kohteena on Asiakkaan määrittelemä yksityisasunto (Kohde).
 3. Sopimuskausi
  Sopimus astuu voimaan Asiakkaan tilatessa Palveluntuottajalta palvelun. Tilausehdot ovat nähtävissä Palveluntuottajan internetsivuilla ja Palveluntuottaja toimittaa aina kopion tilausehdoista Asiakkaalle sähköpostitse, jos tähän on mahdollisuus. Säännöllisen siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi ja siihen sovelletaan irtisanomisaikaa. Kertasiivouksen osalta sopimus on voimassa, kunnes Palveluntuottaja on toimittanut sovitun palvelun ja Asiakas on suorittanut siitä hinnaston mukaisen maksun.
 4. Osapuolten velvollisuudet
  Siistiksi.fi tuottaa Asiakkaalle sovitun siivouspalvelun kulloinkin sovellettavan yleisen palvelukuvauksen mukaisesti. Kohteen siivoukseen käytetään Palveluntuottajan siivousaineita ja –välineitä, ellei toisin sovita. Siistiksi.fi sitoutuu toimittamaan tilatun palvelun sovittuna ajankohtana.
  Asiakas sitoutuu tarjoamaan Palveluntuottajalle riittävästi ja tarkasti olennaista tietoa palvelun toimittamista varten. Asiakkaan tulee tiedottaa Palveluntuottajaa esimerkiksi asunnon koosta ja tyypistä, huoneiden ja kerrosten määrästä, mahdollisista lemmikeistä asunnossa, pysäköintipaikoista, mahdollisista haju-, home- tai muista haitoista, eritteistä, tarttuvista taudeista ja muusta vastaavasta tiedosta. Asiakkaan tulee mahdollistaa Palveluntuottajalle vapaa ja esteetön pääsy asuntoon palvelun toimittamista varten.
 5. Hinnat ja laskutus
  Palveluiden hinnoittelussa noudatetaan voimassa olevaa hinnastoa. Voimassa oleva hinnasto on nähtävissä Palveluntuottajan verkkosivuilla osoitteessa www.siistiksi.fi. Asiakas sitoutuu hinnoitteluun tilatessaan palvelun. Hintoihin sisältyy voimassa oleva arvonlisävero (vuonna 2021 24%). Tuotettu palvelu laskutetaan jälkikäteen toteutuneen ajankäytön mukaan. Maksuehtona on 14 vrk netto. Siistiksi.fi pidättää oikeudet hinnanmuutoksiin. Nykyisille asiakkaille mahdollisista hinnaston muutoksista ilmoitetaan vähintään 30 vuorokautta ennen uusien hintojen voimaantuloa heidän osaltaan. Vähimmäislaskutus per käynti on kaksi (2) tuntia.
 6. Työaika ja arkipyhät
  Pääasiallinen työaika palveluiden toimittamiseen on arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-16 välillä. Näistä ajoista voidaan poiketa erikseen sovittaessa. Arkipyhien kohdalle sijoittuvia säännöllisiä viikkosiivouksia ei pääasiassa korvata uusilla käynneillä. Palveluntuottaja kuitenkin pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan sopimaan Asiakkaan kanssa aina korvaavan käyntiajan arkipyhän läheisyyteen.
 7. Sopimuksen irtisanominen
  Asiakas voi irtisanoa palvelusopimuksena ilmoittamalla siitä Siistiksi.fi:lle kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@siistiksi.fi tai puhelimitse soittamalla asiakaspalveluun numerossa 014 547 1600. Irtisanominen tulee tehdä viimeistään 48 tuntia ennen seuraavaa palvelukertaa. Jos sopimus irtisanotaan alle 48 tuntia ennen seuraavaa palvelukertaa, on Palveluntuottajalla oikeus laskuttaa Asiakkaalta tilattu palvelu täysimääräisenä voimassaolevan hinnaston mukaan.
  Siistiksi.fi voi irtisanoa palvelusopimuksen yhden (1) viikon irtisanomisajalla. Siistiksi.fi:n on tehtävä irtisanominen kirjallisesti.
 8. Sopimuksen purkaminen
  Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli Palveluntuottaja laiminlyö sopimuksen mukaisten palveluiden tuottamisen kohteessa. Asiakkaan on ilmoitettava purusta Palveluntuottajalle välittömästi ja kirjallisesti.
  Palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Asiakas laiminlyö sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan. Jos Asiakas on jättänyt maksamatta laskujaan tai maksanut yhden (1) tai useamman laskun seitsemän (7) vuorokautta myöhässä, on Palveluntuottajalla oikeus purkaa sopimus välittömästi. Palveluntuottajan on ilmoitettava Asiakkaalle purusta välittömästi ja kirjallisesti.
 9. Tilauksen peruminen ja siirtäminen
  Asiakkaalla on oikeus perua tai siirtää tilaus 48 tuntia ennen tilatun palvelun ajankohtaa. Jos peruminen tai siirto tapahtuu alle 48 tunnin sisällä ennen palvelun suorittamista, on Palveluntuottajalla oikeus laskuttaa Asiakkaalta tilattu palvelu täysimääräisenä voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
  Perumiset ja siirrot tulee aina tehdä joko soittamalla asiakaspalvelun numeroon 014 547 1600 tai lähettämällä sähköpostia asiakaspalveluun osoitteeseen info@siistiksi.fi. Jos Asiakas käyttää tilauksen perumiseen muita menetelmiä ja kanavia, eikä saa ilmoituksesta vahvistusta Palveluntuottajalta, Palveluntuottaja voi katsoa, että perumista ei ole tapahtunut ja laskuttaa Asiakasta perumisehtojen mukaisesti.
  Tilauksen siirtämisen yhteydessä Siistiksi.fi pyrkii aina löytämään korvaavan ajan kohtuullisen ajan sisällä. Jos Palveluntuottaja ei kykene löytämään siirretylle tilaukselle korvaavaa ajankohtaa kahden (2) viikon sisällä alkuperäisen tilauksen ajankohdasta, on molemmilla osapuolilla oikeus perua tilaus ilman korvauksia.
  Jos Asiakas tai joku hänen taloudessaan sairastuu tarttuvaan tautiin, tai sairastuminen estää muuten sovitun siivouskäynnin, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntuottajalle, kuitenkin viimeistään kaksi (2) tuntia ennen sovittua käyntiä. Jos siivouskerralle saadaan sovittua korvaava käyntiaika, ei käynnistä veloiteta maksua. Jos Asiakas ei ilmoita mahdollisesti tarttuvasta taudista, hengitystieinfektiosta, koronaoireista tai kuumeesta ennen Palveluntuottajan paikalle saapumista, Palveluntuottajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta palvelua kohteessa ja veloittaa tilaus täysimääräisenä Asiakkaalta.
  Palveluntuottajalla on oikeus perua tai siirtää tilaus sairastapauksen tai ylivoimaisen esteen johdosta ilman seuraamuksia.
 10. Reklamaatiot
  Jos Asiakkaalla on jotain huomautettavaa Palveluntuottajan toiminnassa tai työn laadussa, tulee tämän välittömästi epäkohdan huomattuaan tai viimeistään yksi (1) vuorokausi siivouskäynnin jälkeen ilmoittaa tästä Palveluntuottajalle. Asiakas ei saa aloittaa korjaamaan työn jälkeä ilman Palveluntuottajan lupaa ja tämän tulee antaa Palveluntuottajalle mahdollisuus kohtuullisen ajan sisällä tulla paikan päälle toteamaan työn laatu itse ja korjata mahdollinen vajaalatuinen työ. Jos Asiakas ei toimi näiden ohjeiden mukaan, vaan reklamoi työn laadusta muulloin kuin välittömästi epäkohdan huomattuaan tai viimeistään yksi (1) vuorokausi siivouskäynnin jälkeen tai ryhtyy toimenpiteisiin, jotka estävät Palveluntuottajaa toteamasta itse työn laatua, pidättäytyy Palveluntuottaja kaikista korvausvaateista, joita Asiakkalla on mahdollisesti esittää asiasta.
 11. Ylivoimainen este, force majeure
  Siistiksi.fi ei vastaa ylivoimaisen esteen, kuten työtaistelun, mellakan, luonnonmullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen, polttoaineen jakelun keskeytymisen, kapinan, liikekannallepanon, sodan, palvelun toimittamisen estävän viranomaisen toimen tai muun vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan tai tapahtuman aiheuttamasta sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisestä tai viivästymisestä.
 12. Salassapito ja yksityisyys
  Kaikki Siistiksi.fi:n työntekijät ovat allekirjoittaneet vaitiolovelvollisuussopimuksen, eli he eivät saa ilmaista ulkopuolelle mitään asiakkuuksiin liittyvää. Työntekijät ovat vaitiolovelvollisia kaikesta asiakkaiden tiloissa näkemästään tai kuulemastaan, mukaan lukien mahdolliset liikesalaisuudet. Siistiksi.fi ei myöskään luovuta asiakastietojaan kolmansille osapuolille, ellei palvelun toimittaminen sitä nimenomaan vaadi.
 13. Tietosuoja
  Siistiksi.fi noudattaa asiakasrekisterinsä käsittelyssä henkilötietolakia ja muutenkin hyvää tietojenkäsittelytapaa. Asiakkaiden yhteystietoja voidaan käyttää Siistiksi.fi:n omien palveluiden markkinoinnissa ainoastaan asiakkaan hyväksymänä. Asiakkaiden yhteystietoja käytetään palvelun toimittamiseen ja mahdollisista muutoksista tiedottamiseen.
 14. Muutokset sopimukseen
  Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa tilausehtojaan yksipuolisesti. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaille 30 vuorokautta ennen uusien tilausehtojen voimaantuloa.
 15. Vastuut ja korvaukset
  Palveluntuottajalla on lain mukainen vastuuvakuutus, josta korvataan mahdolliset vahingot, joista Palveluntuottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Palveluntuottaja ei vastaa välillisistä vahingoista. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisesta vahinkotapauksesta välittömästi sen havaittuaan ja ryhtyä heti vahinkoa rajoittaviin toimenpiteisiin.
 16. Ristiriitatilanteet
  Kaikki erimielisyydet pyritään ensi sijassa sopimaan neuvotteluteitse. Mikäli osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, riidat ratkaistaan Palveluntuottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.